Winnend abstract wetenschapssessie DAM-congres 2016

Ontwikkeling en validatie van de “CalcuLation of the Elderly Admission Risk in the Emergency Department (CLEARED)”-tool   

Anniek Brink BSc, drs. Jelmer Alsma, dr. Hester F. Lingsma, dr. Hans S. Brink, prof. dr. Robert Zietse, dr. Stephanie C.E. Schuit

Introductie: Het aandeel oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) neemt toe. Ouderen hebben een hoger risico op ongewenste uitkomsten, zoals mortaliteit. Extra aandacht voor de oudere patiënt, vooral in de acute setting, zou het risico op een negatieve uitkomst tijdens opname kunnen verminderen. Screeningsinstrumenten die adequaat voorspellen welke patiënten moeten worden opgenomen kunnen bijdragen aan het verkorten van de wachttijd op de SEH en het verminderen van de tijd tot behandeling. Ons doel was een predictiemodel te ontwikkelen en te valideren voor het voorspellen van opname bij oudere patiënten op de SEH.

Methode: Patiënten van 70 jaar en ouder die de SEH van het Erasmus MC bezochten tussen januari 2012 en juli 2014 zijn retrospectief geïncludeerd. Aanvullende patiëntgegevens, zoals vitale parameters en triagecategorie, werden uit het elektronisch patiëntendossier gehaald.  Het predictiemodel werd gemaakt met logistische regressie. Voorspellers werden geselecteerd aan de hand van Akaike Information Criterion en klinische kennis. De uitkomstmaat was opname. Voor klinische toepasbaarheid van het model zijn alleen parameters meegenomen, die vroeg tijdens het bezoek gemeten kunnen worden. Het model werd intern gevalideerd middels bootstrap resampling en vervolgens extern gevalideerd in het Medisch Spectrum Twente, Enschede (MST). Modelprestaties werden uitgedrukt als de oppervlakte onder de receiver operating characteristic curve (AUC). Daarnaast werd voor de externe validatie een kalibratie plot gemaakt. Daarin geeft de intercept de mate van over- of onderschatting van het model weer en de helling het gemiddelde effect van de voorspellers in het model. Idealiter zijn deze respectievelijk 0 en 1.

Resultaten: We includeerden 7606 patiënten voor de ontwikkeling van het model. Het definitieve model bestond uit tien voorspellers: de behoefte aan laboratoriumonderzoek of radiologie, lichaamstemperatuur, hartfrequentie, systolische/diastolische bloeddruk, zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie, Manchester Triage System (MTS) categorie en mate van doorverwijzing. De AUC was 0.770. De intern gevalideerde AUC was 0.766. Bij externe validatie in 653 patiënten was de AUC 0.797 met in de kalibratie plot een intercept van 0.904 en een helling van 1.018 (Figuur 1). De helling van 1.018 geeft aan dat in de validatie-sample de voorspellers een vergelijkbaar effect hebben als in de ontwikkelpopulatie. Echter onderschat het model in de validatiepopulatie de kans op opname.

Conclusie: Wij hebben een model ontwikkeld en gevalideerd dat betrouwbaar de kans op opname kan voorspellen bij ouderen op de SEH. De onderschatting van het model in de validatiepopulatie laten zien dat lokale toepasbaarheid altijd moet worden geëvalueerd. Hoewel een klinische blik van een arts essentieel is, is ons model een veelbelovend instrument dat in de toekomst geïntroduceerd kan worden in de praktijk op de SEH.