Omschrijving vakgebied

De acute geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig.

De internist acute geneeskunde is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acute geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist acute geneeskunde alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, zowel op de spoedeisende hulp (SEH), de acute opname afdeling (AOA), op de verpleegafdeling als op de (spoed)polikliniek. Hij kent de indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met urgentie en timing.

De internist acute geneeskunde beschikt over voldoende vaardigheden om met behulp van een generalistische differentieel diagnostische benadering van de acuut zieke patiënt te komen tot een geïntegreerd beleidsplan (voor in ieder geval de eerste 24 tot 48 uur).
Daarnaast beschikt hij over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van ALS (Advanced Life Support), pijnbehandeling en toxicologie. De internist acute geneeskunde heeft ervaring en opleiding in de organisatie van acute zorg in de meest brede zin, zowel intra- en extramurale spoedopvang, crisisbeheersing, rampengeneeskunde en ketenzorg.

De internist acute geneeskunde is in staat om doeltreffend samen te werken in het overgangsgebied met andere specialismen. Van de internist acute geneeskunde wordt een leidinggevende en/of voortrekkersrol verwacht bij de opleiding van aios interne geneeskunde, de echografie, en wetenschappelijk onderzoek.