Enquete werkgelegenheid

Eén van de onderwerpen waar terugkerend discussie over is, is de werkgelegenheid voor de fellows acute interne geneeskunde zodra zij klaar zijn met de opleiding. Alhoewel precies bekend is hoeveel fellows er momenteel in opleiding zijn en klaar zijn, is het overzicht van retrograad geregistreerde acuut internisten minder duidelijk. Daarnaast is het ook onduidelijk hoeveel plekken er theoretisch gezien zouden zijn om acuut internisten te plaatsen en hoeveel doorstroom er op deze plekken te verwachten is in de komende jaren. Zonder deze gegevens is het moeizaam, zo niet onmogelijk, om te bepalen hoeveel fellows er opgeleid zouden moeten worden om enerzijds aan de vraag te voldoen en anderzijds geen overschot te creëren.
In 2012 is er een capaciteitsplanning gepubliceerd van de NIV waarin voor het aandachtsgebied acute geneeskunde is gesteld dat er begin 2012 75 internisten acute geneeskunde geregistreerd waren. Dit zijn, gezien de start van de opleiding, allen retrograad geregistreerde acuut geneeskundigen, waarbij bijna 2/3 voor 2 aandachtsgebieden geregistreerd is. Als kanttekening wordt direct gesteld dat het onduidelijk is in hoeverre zij óf alleen in de acute geneeskunde of in hun 2e aandachtsgebied werkzaam zijn of voor een deel in beide. 20% van deze groep was begin 2012 55 jaar of ouder. Er wordt een benadering van het aantal FTE genoemd (n.a.v. dubbelregistratie en parttime werken) van 51.0 FTE totaal in Nederland aan acuut geneeskundigen. In hetzelfde rapport wordt gesteld dat er gemiddeld in een UMC 2.1 FTE acuut geneeskundigen zijn aangesteld, tegen 1.0 in STZ-ziekenhuizen en 1.1 in algemene ziekenhuizen.

Tabel 1.5

 

 

 

 

 

Tabel 1.5: uit het rapport capaciteitsplanning, NIV, 2012.

Sinds begin 2012 is de situatie behoorlijk veranderd. Er zijn veel meer fellows acute geneeskunde in opleiding en inmiddels zijn er ook 8 jonge klaren. De retrograde registratie voor acute geneeskunde is begin 2013 gesloten. De spreiding van de acuut internisten in Nederland is niet geheel duidelijk. Om al deze redenen hebben we een korte enquête gehouden onder de DAM-leden om te inventariseren waar er in Nederland internisten acute geneeskunde aan het werk zijn en hoe dit is verdeeld over de verschillende centra. Helaas was de respons beperkt: 49 van de 102 benaderde ziekenhuizen hebben gereageerd: 8 academische centra, 22 topklinische centra, 8 grote perifere centra en 11 kleine perifere centra. De resultaten zijn te vinden in tabel 2, hieronder weergegeven:

Tabel 2

Tabel 2: verdeling acuut geneeskundigen over de ziekenhuizen die hebben gereageerd op de enquête.

In absolute getallen zijn er in totaal 113 acuut internisten op 892 internisten totaal in de ziekenhuizen die hebben gereageerd op de enquête.

Deze cijfers laten zien dat het aantal geregistreerde acuut geneeskundigen sinds begin 2012 fors is toegenomen en dat het percentage van de maatschap dat wordt bepaald door acuut geneeskundigen ook is toegenomen. Waarschijnlijk geeft de lage respons op onze enquête wel een vertekend beeld. Wij hebben primair leden van de DAM aangeschreven en daarna de enquête uitgebreid, waarbij opvalt dat leden van de DAM meer geneigd zijn om te reageren dan anderen. Dit geeft dus waarschijnlijk een vals-verhoogde uitslag weer. Desondanks kunnen we wel stellen dat de cijfers van de beraming uit het rapport uit 2012 nu te laag uitvallen.
In het eerder genoemde rapport van de NIV wordt gesteld dat op basis van de verwachte vervangingsvraag aflevering van 2 internisten acute interne geneeskunde per jaar “wat aan de krappe kant lijkt te zijn”. Echter, er wordt niet gesteld hoeveel er dan wel per jaar zouden moeten worden opgeleid.
Als we nu kijken naar de nieuwe cijfers, kunnen we concluderen dat het aandachtsgebied groeit. Te verwachten is dat een deel van de retrograad geregistreerde acuut geneeskundigen binnenkort hun registratie zal verliezen, wanneer zij niet kunnen aantonen een groot deel van hun tijd ook daadwerkelijk aan acute geneeskunde te besteden. Daarnaast lijkt er ook een trend dat alle middelgrote tot grote ziekenhuizen de acute geneeskunde als onderdeel van hun maatschap interne geneeskunde willen hebben. Daarom is de verwachting dat de groep acuut internisten nog zal moeten uitbreiden in de komende jaren. Hoeveel we precies moeten gaan groeien en hoe snel is echter niet goed te voorspellen. Onder andere de verandering in maatschapsfinanciering in 2015 zorgt momenteel voor een laag aantal vacatures voor alle medisch specialisten in Nederland.
Vooralsnog heeft de sectie NIV besloten dat alle opleidingsklinieken nog maar 2 fellows per 2 jaar mogen gaan opleiden, tenzij er al toezeggingen zijn gedaan voor opleidingsplekken voordat deze afspraak werd vastgesteld.